Bestel tickets

Tarieven

Tarieven Jumping Jack

Vrij jumpen + anti-slip sokken: € 13,- per uur
Vrij jumpen, zonder sokken: € 12,- per uur
Vrij jumpen 2de uur: € 10,-
Anti-slip sokken los: € 2.50
10-rittenkaart vrij jumpen: € 90,-

Tarieven lessen

Jump tricks: € 12,- 
Jump tricks expert: € 12,- 
Freerunnen: € 12,-
Mini jump: € 12,- voor ouder & kind (extra kind € 6,-)
10-rittenkaart lessen: € 100,-